پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منو عمومی


  دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی:

  تلفن:33205168_061 
         061-33205169
  دورنگار: 33205320_061
  ایمیل آکادمیک: fdentistry@ajums.ac.ir





  روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی:

  تلفن داخلی: 5816




  اداره آموزش دانشکده دندانپزشکی:
  تلفن: 33205170-061
  تلفن داخلی: 2354




  معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی:
  تلفن: 33205170-061
  تلفن داخلی: 2346
  ایمیل آکادمیک: dental_research@ajums.ac.ir




  آدرس دانشکده دندانپزشکی:


  اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده دندانپزشکی

  کد پستی دانشکده دندانپزشکی:
  6135715775





  گروه دورانV5.5.2.0