منو عمومی


  دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی:

  تلفن:33205168_061 
         061-33205169
  دورنگار: 33205320_061
  ایمیل آکادمیک: fdentistry@ajums.ac.ir

  روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی:

  تلفن داخلی: 5816
  اداره آموزش دانشکده دندانپزشکی:
  تلفن: 33205170-061
  تلفن داخلی: 2354
  معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی:
  تلفن: 33205170-061
  تلفن داخلی: 2346
  ایمیل آکادمیک: dental_research@ajums.ac.ir
  آدرس دانشکده دندانپزشکی:


  اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- دانشکده دندانپزشکی

  کد پستی دانشکده دندانپزشکی:
  6135715775

  V5.1.0.0